”TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEK JOGAIÉRT!” Játék

  • A ”TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEK JOGAIÉRT!” játékunk lezárult.
    Köszönjük a helyes megfejtéseket!

Nyereményjáték, keresztrejtvény-pályázat

A SZERENCSÉSEK NÉVSORA

A ”TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEK JOGAIÉRT!” játékunk lezárult. A skandináv keresztrejtvény helyes megfejtése a következő volt: "Készíts te is naptárakat!"

Gratulálunk minden helyes megfejtést beküldőnek! A következő szerencsés beküldőket jutalmazzuk ajándékkal:

  • Bolla Gáborné, Celldömölk
  • Horváth Andrásné, Búcsúszentlászló
  • Ágoston Katalin, Bátonyterenye

Megfejtés beküldése - Siessen, hogy megajándékozhassuk Önt!

[UNICEF falinaptár, 2014, 30x30 cm]

Ha szeretne a naptárletöltés.hu-tól ajándékot kapni, nem kell mást tennie, mint megfejteni a http://skandomata.hu/naptar weboldalon található online skandináv keresztrejtvény fősorát a szükséges adatokkal együtt belküldeni az alábbi űrlap segítségével. (*) Az űrlapban, kérjük, minden mezőt töltsön ki, hogy az ajándékokat postázhassuk az Ön címére.

A helyes megfejtést beküldők közül három (3) játékost sorsolunk ki, akiknek mielőbb postázzuk az ajándékot.

A játék egyfordulós, ideje: 2013. november 15. - december 15. A sorsolásra 2013. december 16-án kerül sor. A játékban a naptarletoltes.hu munkatársai és hozzátartozói nem vehetnek részt. A nyerteseket e-mailben is értesítjük.

Az ajándéknaptárral a naptárletöltés.hu támogatni kívánja az UNICEF-et, melynek célja, hogy a gyerekek jogai a világon mindenhol (külföldön és idehaza egyaránt) érvényesüljenek! TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEK JOGAIÉRT, hogy minden értelemben egészséges felnőttekké válhassanak!


SKANDOMATA - online rejtvénykészítő


”TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEK JOGAIÉRT!” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a naptarletoltes.hu.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. elektronikusan regisztrál a naptarletoltes.hu/nyeremenyjatek.php weboldalon (”Weboldal”) és ennek során adatait (teljes név, lakcím, valós e-mail cím) megadja, és elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt; és

[SKAND-O-MATA™ keresztrejtvény]

2.1.2. feltölti a skandomata.hu/naptar vagy rejt.hu/naptar weboldalon található skandináv keresztrejtvény fősorában található megfejtést (”Megfejtés”), továbbá

2.1.3. a jelen 2.1 pontban meghatározott adatok kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játékos a Játék időtartama alatt egyszeri alkalommal jogosult a Játékra regisztrálni, a Megfejtést beküldeni.

2.3. Amennyiben a Játékos többször küldi be a Megfejtést, úgy Szervező a jogosulatlan pályázatokat kizárja a Játékból. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget. A Játékos a Weboldalon töltheti fel a Megfejtést. A Megfejtés beküldéséhez a Játékosnak meg kell adnia e-mail címét. A Játékosok a regisztrált e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból ki vannak zárva a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

The Apple King

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2013. november 15. napján 00 óra 00 perctől 2013. december 15. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Játékosok a beküldött Pályázattal egy darabot nyerhetnek a Nyereményből.

4.2. Fődíj sorsolás

4.2.1. Szervező a 2013. december 15. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (www.random.org segítségével) 2013. december 16. napján 3 (három) darab fődíj nyertes Pályázatot sorsol ki, Sorsolási bizottság jelenlétében, melyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás helyszíne a Szervező által kiválasztott titkos helyszín.

4.2.2. A Szervező a fődíj sorsoláson 6 (hat) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra amennyiben a fődíj nyertesei vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

[UNICEF falinaptár, 2014, 30x30 cm]

5.1. Fődíj

A Fődíj sorsoláson kisorsolásra kerül összesen 3 (három) darab, fényképes, 2014-es, 30x30 cm-es UNICEF falinaptár (”Fődíj”).

(”a három (3) db Fődíj együtt: ”Nyeremények”)

5.2. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak. Egy Játékos egy db Fődíjra lehet jogosult.

5.3. A Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a Fődíj sorsolását követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti egy alkalommal a regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”).

[UNICEF falinaptár, 2014, 30x30 cm]

5.4. A nyereményt a Szervező 90 napon belül, postai kézbesítés útján juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a regisztrációkor megadott magyarországi postázási címre. Amennyiben a nyertes Játékos a kiszállítási kísérletek alkalmával nem tartózkodik otthon, nyereményét átveheti a területileg hozzá tartozó postahivatalban személyazonossága és lakcíme igazolását követően, küldemény értesítő hiányában is. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a magyar postáról szóló 2003. évi CI. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Szervezőhöz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító, illetve megőrző postahely nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért.

5.6. Amennyiben nyereménye a kiszállítás során megsérül, kérjük, ne vegye át a csomagot, hanem vetesse azt jegyzőkönyvbe ott a helyszínen a futárral és küldje vissza részünkre az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.7 A Fődíjat a nyertes Játékos személyesen NEM veheti át.

5.8. Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult.

5.9. A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk. 685.§ b) pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.10. Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket a naptarletoltes.hu/nyeremenyjatek.php Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével), jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

5.11. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

SKANDOMATA - online rejtvénykészítő

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a naptarletoltes.hu weboldalon érhetők el.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt kérhetnek a naptarletoltes.hu weboldal Kapcsolat menüpontjára kattintva.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. a Szervező, mint adatkezel, és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3. megadott személyes adataikat a Szervező a Játékot követően a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és

8.1.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, a naptarletoltes.hu, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező, a naptarletoltes.hu végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a naptarletoltes.hu/kapcsolat.php oldalon. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 8.1.3 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a naptarletoltes.hu/kapcsolat.php oldalon.

8.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy fődíj átadása előtt kérelmezi.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények kézbesítésének, átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a naptarletoltes.hu, rejt.hu és skandomata.hu Weboldalakat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag naptarletoltes.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.6. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook a által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2013. november 14.

naptárletöltés.hu
Szervező